ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Cookie tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos a Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) számára, és személyes adatai kezelése és feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ennek biztosítására minden ésszerű erőfeszítést megteszünk.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője a Jobbik Magyarországért Mozgalom

székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

nyilvántartási szám: 01-02-0010655, Fővárosi Törvényszék

adószám: 18249956-1-41

Adatvédelmi tisztségviselő email címe: wladyczanski.peter@jobbik.hu

A személyes adatok kezelésének jogcíme, a kezelt személyes adatok köre és időtartama

A Jobbik adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén:

Cookie tájékoztató

A www.peterjakab.hu  oldal cookie-kat kezel, amely a honlap látogatása esetén automatikus

adatkezelés célja: a honlap látogatóiról statisztikai adatok gyűjtése 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az ön hozzájárulása 

kezelt adatok: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer 

adattárolás ideje: az IP cím a honlap felkeresését követő 24 órán belül törlésre kerül, a továbbiakban kizárólag statisztikai adatok kerülnek tárolásra

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Jobbik részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén, azon belül Magyarországon tároljuk és dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait kizárólag a Jobbik munkavállalói vagy a Jobbikkal szerződéses viszonyban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek a Jobbik nem ad át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

Adatfeldolgozás

Jelenleg a Jobbik külsős adatfeldolgozót nem alkalmaz.

 

Az Ön jogai

Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Jobbikkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog: Amikor a Jobbik automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog: Jogában áll bármely, Jobbik által feldolgozott személyes adatainak törléséhez.(Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek).

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A hírlevélről történő lemondás joga: A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.

A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy Jobbik korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

  • ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Jobbik korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
  • ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Jobbiknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  • ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha a Jobbiknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár-és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az adatvedelem@jobbik.hu oldalon.

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal az adatvedelem@jobbik.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Jobbik a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Jobbik a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy–különösen ismétlődő jellege miatt–túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06–1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a DPO személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.